دسته: صفحه اول

سامانه شتاب جهت كارت به كارت كردن

 

بانك ملت                 3816   0831  3371  6104

 

بانك اقتصاد نوين         3200  4078  1211  6274  

 

بانك صادرات          6067   0204   6911   6037

 

بانك ملي              9583   2807   9911   6037

 

شماره حساب بانكي جهت واريز از بانك

 

بانك ملت                     736   24   53   11

 

بانك اقتصاد نوين       173.800.7625581.1

 

بانك صادرات            4005   8211   02076

 

بانك ملي                3001   2680   02055